Pozývame Vás na doplňujúce bakalárske prijímacie skúšky v jedinečnom študijnom pláne ZVUKOVÁ SKLADBA, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku.

 

Študijný odbor: Filmové umenie a multimédiá

Študijný program: Strihová a zvuková skladba

Študijný plán: ZVUKOVÁ SKLADBA

Stupeň: bakalársky

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Jazyk štúdia: slovenský

Webová stránka FTF VŠMU v Bratislave: http://ftf.vsmu.sk/

Prezentácia Ateliéru zvukovej skladby: http://ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/atelier-zvukovej-skladby/

 

Posledný termín na zaslanie prihlášky (dátum pošty): 31. 5. 2018 – poslať doporučene na adresu: Filmová a televízna fakulta VŠMU, študijné oddelenie bakalárskeho stupňa, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác poštou (dátum pošty) : 8. 6. 2018 – poslať doporučene na adresu Ateliér zvukovej skladby, FTF VŠMU, Svoradova 2, 81301 Bratislava

Termín a miesto konania skúšok: 26. 06. 2018, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, 81301 Bratislava

 

Harmonogram skúšok:

26. 6. 2018

8:00 hod. – prezencia uchádzačov

8:20 – 10:05 hod. – písomná skúška – všeobecný vedomostný test

10:15 – 11:00 hod. – Písomná skúška – základné odborné vedomosti z matematiky a fyziky

11:15 – 12.00 hod. – Písomná skúška – test z parametrov zvuku

12:15 – 13:30 hod. – premietnutie a písomný rozbor krátkeho filmového diela

14.00 hod – ústne pohovory

 

Komisia:

Predseda: prof. Peter Mojžiš, ArtD.

Členovia:  Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.

Mgr. art. Stefan Ivanov, ArtD.

Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD.

Mgr. František Poul

Mgr. art. Tobiáš Potočný

Mgr. art. Viktor Krivosudský

 

Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať na deň otvorených dverí Ateliéru zvukovej skladby, ktorý bude dňa 4.5.2018, v čase od 9.00 – 13.00 hod., v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty, Svoradova ul. č. 2 v Bratislave. Tešíme sa na Vás.

 

 

– – –

 

PROSPEKT PRE DOPLŇUJÚCE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM STRIHOVÁ A ZVUKOVÁ SKLADBA V ŠTUDIJNOM PLÁNE ZVUKOVÁ SKLADBA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19

Štúdium je zamerané na prípravu majstrov zvuku – zvukových dizajnérov v oblasti audiovizuálnej kultúry, najmä do tvorivých štábov filmu, televízie a nových médií. V bakalárskom stupni štúdia sa poslucháči oboznamujú so základnými atribútmi zvukového signálu, s jeho fyzikálnymi a technickými parametrami a výrazovými charakteristikami, s možnosťami jeho snímania, záznamu, spracovania, zvukovej skladby, tvorivej úpravy a štylizácie ako aj  modelovania výsledného zvukového obrazu. Zároveň nadobúdajú informácie o najnovších filmových technológiách a vývojových trendoch v oblasti spracovania a   kreovania obrazového a  zvukového signálu. Súčasne nadobúdajú  poznatky z dejín a estetiky filmového umenia a príbuzných umenovedných smerov. Pravidelnými praktickými cvičeniami so študentmi ostatných ateliérov ďalej získavajú nevyhnutné remeselné návyky pri ovládaní reportážnej a   štúdiovej zvukovej techniky. Súčasťou ich osobného rozvoja je tiež upevňovanie individuálneho umeleckého tvorivého myslenia. Tvorivé partnerstvo so spolupracovníkmi filmového alebo televízneho štábu je hlavnou náplňou ich praktického uplatnenia v   oblasti audiovizuálnej tvorby. Osobitá pozornosť je venovaná rozvoju ich hudobného rozhľadu a myslenia.

Majster zvuku má po absolvovaní štúdia:

 • v oblasti technických poznatkov:

ovládať filmové a televízne technológie, ovládať princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení, byť schopný adaptovať sa v oblasti zvukovej techniky na nové technológie, mať dostatočnú technickú erudíciu k tomu, aby v tejto oblasti sledoval technický pokrok;

 • v oblasti umeleckej prípravy:

ovládať princípy zvukovej skladby ako aj zvukovej a hudobnej dramaturgie  v audiovizuálnej tvorbe, poznať osobitosti zvukovej tvorby v jednotlivých filmových  a televíznych žánroch;

 • v oblasti umeleckej tvorby:

ovládať snímanie a záznam primárneho zvukového záznamu v   reálnych priestoroch  a štúdiách, pracovať s   prirodzeným alebo dodatočne realizovaným akustickým znením tohto záznamu, podobne tak jednotlivé pracovné a tvorivé postupy zvukovej postprodukcie, ktorými sú práca s kontaktným zvukom, technológia dialógových a ruchových postsynchrónov, budovanie umelého priestoru zvukovými prostriedkami, strih zvuku, strih zvukových efektov, strih hudby, zvuková dramaturgia, zvukový dizajn, príprava zvukového materiálu na zvukovú mixáž, zvuková mixáž, finalizácia zvukovej zložky audiovizuálneho diela v dvoj a viackanálovom zvukovom systéme. Ďalej je to dabingová práca, základné princípy realizácie hudobnej nahrávky ako aj generovanie  a transformácia umelých zvukov.

Bakalárske štúdium trvá tri roky a končí sa štátnou bakalárskou skúškou. Po ukončení tretieho ročníka a absolvovaní bakalárskej štátnej skúšky poslucháč získa titul bakalár, Bc.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a pri prijímacích skúškach preukážu osobné dispozície pre zvolený odbor: schopnosť analýzy a syntézy zobrazených javov, celkovú kultúrnu orientáciu, záujem o zvukovú dramaturgiu z toho vyplývajúce vedomosti, praktické skúsenosti z tvorby a osobné vystupovanie.

Prijímacia skúška sa skladá z previerky všeobecných a technických stredoškolských poznatkov a talentovej skúšky.

K prijímacej skúške sa požaduje predložiť (na nosiči CD, DVD) tieto dátové súbory:

 • dvoj až trojminútový zvukový záznam ním realizovaného hraného príbehu na ľubovoľne zvolenú tému, bez hovoreného slova, vytvorený použitím iba zvukových atmosfér, zvukových efektov a hudby ( pozor – nie iba hudobnú nahrávku); formát wav, 24 bit/48 kHz, stereo; – povinné
 • súčasťou nahrávky je jej povinná písomná explikácia [v tlačenej (formát A 4) a dátovej (CD, DVD nosič) podobe], ktorá musí obsahovať meno uchádzača, názov realizovaného príbehu, jeho stručný obsah a technologický spôsob realizácie (použitý zvukový materiál, jeho zdroj, technické prostriedky a zvukový strihový softvér, v ktorom bola nahrávka finalizovaná)povinné
 • písomný rozbor zvukovej dramaturgie hraného filmu podľa vlastného výberu (prvoradý dôraz je na zvukovej zložke a  jej skladbe )!!!, v 3 tlačených exemplároch ( formát A   4, 12 font ), ako aj v dátovej podobe na hore uvedenom CD, DVD nosiči – povinné
 • písomnú úvahu na tému „Prečo som sa rozhodol pre štúdium v Ateliéri zvukovej skladby“ v tlačenej (formát A 4, 12 font) a dátovej podobe (CD, DVD nosič); povinné
 • iné osobné materiály, ktorými uchádzač preukáže svoje tvorivé ambície v oblasti audiovizuálneho, hudobného, literárneho či výtvarného umenia, žurnalistiky alebo fotografie – nepovinné (odporúčané)  
 • K predloženým prácam treba priložiť ich písomný zoznam (formát A4)

 

CD alebo DVD nosič popíšte (meno, priezvisko, obsah) a pred odoslaním si skontrolujte jeho technický stav a funkčnosť.

Samotná prijímacia skúška pozostáva z (hore uvedených) písomných testov, písomného zvukového rozboru krátkeho filmového diela, zvukovej analýzy krátkej obrazovej ukážky a návrhu jej zvukového riešenia a osobného pohovoru uchádzača s členmi skúšobnej komisie.

 

Formou písomných testov sa preverujú:

 • teoretické poznatky zo stredoškolskej matematiky a  fyziky
 • vedomostný základ z dejín svetového a slovenského filmu, umenia, hudobnej kultúry ako aj kultúry elektronických médií;
 • hudobné znalosti, zvuková a akustická pamäť a rytmické cítenie;

 

Písomným rozborom krátkeho filmu uchádzač preukazuje:

 • schopnosť samostatného analytického myslenia;
 • základné vedomosti z oblasti filmovej zvukovej tvorby a zvukovej dramaturgie;
 • schopnosť formulovať a obhájiť svoj názor na predvedenú filmovú ukážku;???

 

Osobným pohovorom a skúšaním pred komisiou sa preveruje:

 • zdôvodnenie voľby štúdia;
 • tvorivá nápaditosť pri realizácii predloženej zvukovej nahrávky;
 • tvorivá nápaditosť pri návrhu zvukovej koncepcie vzhliadnutej obrazovej ukážky;???
 • individuálne umelecké predpoklady;

 

Do 31. MÁJA 2018 uchádzači pošlú doporučene (pečiatka pošty dátumom najneskôr 31.5. 2018) na adresu FTF VŠMU, Ateliér zvukovej skladby, Svoradova 2, 813 01 Bratislava hore uvedené vlastné práce (v osobitnej obálke, nie spolu s prihláškou!).

 

Odporúčaná odborná literatúra :

Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, Praha1995,2014

Blech : Encyklopédia filmu. Bratislava, 1993

Patalas, U  Gregor: Dejiny filmu. Bratislava, 1968

Bernard, P. Frýdlová: Malý labyrint filmu. Praha, 1988

Sadoul: Dĕjiny svĕtového filmu. Praha, 1963

Kronika filmu, Praha, 1995

Herfurt: Zlatý fond svĕtové kinematografie. Praha, 1986

Aristarco, G.: Dĕjiny filmových teorií. Praha, 1968

Balász: Vývoj a   podstata nového umenia. Bratislava, 1958

S.M. Ejzenštejn: Kamerou, tužkou, perem. Praha, 1959

Kol.: Film je umĕní. Praha, 1963

Mihálik: Kapitoly z  filmovej teórie. Bratislava, 1983

Paštéka: Estetické paralely umenia, Bratislava, 1977

Plažewski, J.: Filmová řeč. Praha, 1967

Stadtrucker, I.: Krása tmy. Bratislava, 1971

Macek, J.Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie. Bratislava, 1997

Film a   filmová technika. Praha, 1974

Lexmann, Teória filmovej hudby. Bratislava, 1981

Peter Mojžiš: Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu, 2015

Peter Mojžiš: Strih zvuku – príprava zvukového materiálu na zvukovú mixáž, 2017

Vlachý: Praxe zvukové techniky. Praha, 2000

Kopecký: Základy elektronického zvuku a  jeho kreativní zpracování, Praha 2008

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY BUDÚ TRVAŤ JEDEN DEŇ A BUDÚ SA KONAŤ 26. 6. 2018

 

Podľa Študijného a skúšobného poriadku FTF VŠMU nie je možné vykonať prijímaciu skúšku v inom náhradnom termíne.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov je  4.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov 1. bakalárskych ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 2018/19 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené jej vykonaním najneskôr do dňa zápisu (september 2018).

 

BODOVÉ HODNOTENIE NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

Maximálny možný celkový počet získaných bodov: 180

Minimálny počet získaných bodov na úspešné vykonanie prijímacej skúšky: 95

 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM  

Uchádzač môže poslať buď ručne vyplnenú papierovú prihlášku na Bc. štúdium na zakúpenom tlačive ŠEVT, alebo môže vyplniť elektronickú preihlášku. Uchádzači ju nájdu na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní:   e-prihlaska.vsmu.sk . Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou.

(Akceptujeme výlučne túto formu elektronickej prihlášky, iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme)

Prihlášky sa prijímajú s dátumom odoslania (pečiatka pošty) najneskôr 31. MÁJA 2018.

Posielajú sa na adresu: FTF VŠMU, Študijné oddelenie, bakalársky stupeň, Svoradova 2,  813 01 Bratislava.

PRIHLÁŠKY musia byť riadne vyplnené. Treba uviesť požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru.

DO PRIHLÁŠKY, či už papierovej, alebo vytlačenej elektronickej, k študijnému programu Strihová a   zvuková skladba povinne RUKOU VPÍŠTE aj ŠTUDIJNÝ PLÁN: ZVUKOVÁ SKLADBA

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE: ústrižok (papierové potvrdenie) o zaplatení poplatku, životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia, výročné vysvedčenia. Výročné vysvedčenia môžu byť overené kópie, alebo stačí výpis známok za absolvované ročníky na strednej škole – musí to byť potvrdené školou.

POZVÁNKA na prijímacie skúšky Vám bude doručená najneskôr 2 týždne pred termínom prijímacích skúšok.

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

(MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA):

50,- (päťdesiat) Eur v prípade zaslania papierovej prihlášky na tlačive ŠEVT

40,- (štyridsať) Eur v prípade elektronickej formy prihlášky – ZVÝHODNENÁ CENA

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY TREBA UHRADIŤ NA ÚČET:

V prípade papierovej prihlášky (tlačivo ŠEVT):

Platba zo Slovenska a krajín EÚ: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30

Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:

BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30.

Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:

BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)

Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY!

V prípade elektronickej prihlášky:
Elektronická prihláška Vám po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf. dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Pri platbe poplatku uveďte v   správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)

Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY!