8.1.2018 – 2. 2. 2018 – skúškové obdobie ZS

2.2.2018 – posledný deň na splnenie študijných povinností za zimný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS (pedagógovia)

 

POSLEDNÝ TERMÍN NA ODOVZDANIE KOMPLETNE POSTPRODUKČNE SFINALIZOVANÉHO SEMESTRÁLNEHO CVIČENIA KU KLAUZÚRNYM SKÚŠKAM ZIMNÉHO SEMESTRA: 19.1.2018

(všetky BC a MGR ročníky Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Kameramanská tvorba, Strihová skladba, Zvuková skladba, Animovaná tvorba, Vizuálne efekty / v prípade neodovzdania výkonu do daného termínu sa študentovi zapisuje v riadnom termíne známka FX za predmety viažuce sa ku klauzúrnej skúške):     

 

KLAUZÚRNE SKÚŠKY ZIMNÉHO SEMESTRA:                                            

(Scenáristika, Produkcia a AV štúdiá si termíny odovzdania semestrálnych prác a klauzúrnych skúšok môžu prispôsobiť vlastným potrebám)

Projekcie Kinosála Barco Ateliér 212 / učebňa
pondelok 22.1.2018 Réžia hraného filmu 1.BC ročník 9.00 – 12.00    

 

pondelok 22.1.2018 Réžia hraného filmu 3.BC ročník 13.00 – 15.00  

 

utorok 23.1.2018 Réžia hraného filmu 2.BC ročník 9.00 – 12.00    

 

utorok 23.1.2018 Réžia hraného filmu 1.MGR ročník 13.00 – 15.00  

 

utorok 23.1.2018 Réžia hraného filmu 2.MGR ročník 16.00 – 18.00  

 

utorok 23.1.2018 Animovaná tvorba BC ročníky 13.00 – 18.00  

 

streda 24.1.2018 Animovaná tvorba MGR ročníky 09.00 – 13.00    

 

streda 18.1.2018 Vizuálne efekty 9.00-20.00  

 

streda 24.1.2018 Réžia dokumentárneho filmu 1. BC ročník   09.00 – 12.00  

 

streda 24.1.2018 Réžia dokumentárneho filmu 2. BC ročník 13.00 – 16.00  

 

streda 24.1.2018 Zvuková skladba BC ročníky     09.00  At 212

 

streda 24.1.2018 Strihová skladba BC ročníky 09.00 učebňa

 

štvrtok 25.1.2018 Réžia dokumentárneho filmu 3.BC. ročník   09.00 – 12.00  

 

štvrtok 25.1.2018 Réžia dokumentárneho filmu 1. MGR ročník – klauzúry a prezentácie filmových projektov 13,00-14,00  

 

štvrtok 25.1.2018 Réžia dokumentárneho filmu 2. MGR ročník – klauzúry a prezentácie filmových projektov   14.30 – 17.00  

 

štvrtok 25.1.2018 Kameramanská tvorba – všetky BC a MGR ročníky 09.00-12.00  

 

štvrtok 19.1.2018 Vizuálne efekty 9.00-20.00    

 

štvrtok 25.1.2018 Zvuková skladba MGR ročníky 09.00 At. 212

 

štvrtok 25.1.2018 Strihová skladba MGR ročníky     9.00 učebňa

 

 

Študent má z každého predmetu nárok na 1 riadny termín skúšky, 1 prvý opravný termín a 1 druhý opravný termín.

Študent sa cez akademický informačný systém FTF prihlasuje ku skúške na riadny termín svojho skúšajúceho, vypísaný v AIS.

Ak je skúšajúcim vypísaný len jeden riadny termín skúšky, študent má povinnosť prihlásiť sa na tento termín.

Ak sa študent nemôže prihlásiť na riadny termín z dôvodu kolízie s riadnym termínom skúšky z iného predmetu, je povinný túto skutočnosť skúšajúcemu oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty a požiadať o náhradný riadny termín. Pedagóg je v takomto prípade povinný študentovi vypísať náhradný riadny termín skúšky.

Výsledok skúšky zaeviduje vysokoškolský učiteľ do akademického informačného systému FTF.

Ak študent na skúške nevyhovel, skúšajúci určí termín prvej opravnej skúšky. Ak študent nevyhovel ani na prvej opravnej skúške, skúšajúci mu určí aj termín druhej opravnej skúšky. Medzi riadnym a prvým opravným termínom skúšky a medzi prvým opravným a druhým opravným termínom skúšky musí byť časový odstup najmenej 4 kalendárne dni.

Ak pedagóg vypíše v akademickom informačnom systéme viacero termínov jednej skúšky, je pri nich povinný uviesť informáciu, či sa jedná o riadny termín, prvý, alebo druhý opravný termín. V prípade neuvedenia tejto informácie sa viacero vypísaných termínov jednej skúšky považuje za riadne termíny skúšky.

Riadny, prvý opravný termín a druhý opravný termín skúšky vykoná študent do konca skúškového obdobia. Z vážnych dôvodov môže študent písomne požiadať dekana FTF o povolenie vykonať druhý opravný termín skúšky najneskôr do konca akademického roka.

Ak študent neprišiel na vypísaný termín skúšky a svoju neúčasť neospravedlnil, alebo ak odstúpil od skúšky, hodnotí sa stupňom FX – nedostatočný. Zároveň tým stráca jeden termín skúšky.

Ak študent nemôže z vážnych, najmä zdravotných dôvodov, prísť v prihlásenom termíne na skúšku, je povinný bezodkladne sa skúšajúcemu ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty, vysvetliť mu dôvody svojej neúčasti a doručiť dôkazný doklad (napríklad lekárske potvrdenie). O odôvodnenosti ospravedlnenia rozhodne skúšajúci. V prípade, že skúšajúci uzná dôvod ako opodstatnený, je povinný oznámiť to študentovi prostredníctvom elektronickej pošty a vypísať mu náhradný termín skúšky, pričom študent nestráca jeden termín skúšky. Ak skúšajúci neuzná dôvod ako opodstatnený, oznámi to študentovi prostredníctvom elektronickej pošty a hodnotí ho stupňom Fx – nedostatočný. Študent tým zároveň stráca jeden termín skúšky.

Zápis hodnotení sa vykoná cez akademický informačný systém FTF (AIS).  Študijné oddelenie na konci akademického roka zabezpečí vyhotovenie a archiváciu tlačeného výstupu z AIS so zápisom všetkých hodnotení.

AIS – pri akýchkoľvek otázkach, alebo problémoch s obsluhou AIS, obracajte sa prosím na správkyňu systému Mgr.Katarína Révayovú: ais2@vsmu.sk

 

 

ONLINE TESTOVANIE www.skusanie.sk

Prihlasovacie meno aj heslo do portalu www.skusanie.sk  je totožné a je ním študentov LOGIN (prihlasovacie meno) DO AISu.

Príklad:

Ak je študentovo prihlasovacie meno do AISu jan.novak, potom jeho prihlasovacie meno aj heslo na www.skusanie.sk je jan.novak

Dostatočne včas pred testovaním sa odporúča overiť si funkčnosť prístupu do systému.

V prípade problémov s www.skusanie.sk sa obracajte na prodekanku K. Molákovú: molakova.vsmu@gmail,com

Na online testovanie si prineste vlastný notebook s wifi.