AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

12.január 2018

Prihlášku, životopis a motivačný list je potrebné do tohto dátumu doručiť
inštitucionálnej koordinátorke (rektorát VŠMU, kancelária č.101, Ventúrska 3).

Po tomto termíne prihlášky neprijímame! 1

PODMIENKY A POSTUP PRIHLASOVANIA SA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA VŠMU – ŠTÚDIUM

Výberový proces prebieha na VŠMU v 3 kolách:

1. INTERNÁ PRIHLÁŠKA (záverečný termín podania: 12. 1. 2018)
podanie predbežnej prihlášky, ktorej súčasťou je
a) súhlas príslušnej fakulty a katedry s mobilitou študenta
b) motivačný list (v slovenčine + v cudzom jazyku /Aj, Nj, Fj adresovať na 1. školu, uvedenú v prihláške)
c) štruktúrovaný životopis (v slovenčine + v angličtine, prípadne
v nemčine/francúzštine – podľa výberu školy) 2
Šablóna: www.europass.cedefop.europa.eu

JAZYKOVÝ TEST ( 22. január – 23. január 2018, Barco, FTF, od 9,00-12,00)
– z anglického jazyka
– z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (len v prípade, ak sa študent hlási na školu v nemecky alebo francúzsky hovoriacej krajine)

2. FAKULTNÉ NOMINÁCIE
– záverečný výber prebieha na fakultách, ktoré si stanovujú
kritériá – študijné výsledky, motivácia, aktivita v Erasmus Student Network

3. VÝSLEDKY VÝBERU ZNÁME KONCOM FEBRUÁRA 2018 , ZVEREJNENÉ NA WEB STRÁNKE ŠKOLY!


ERASMUS+_Interna prihlaska 2018-19

Výzva Erasmus + študijný pobyt