Filmová a televízna fakulta VŠMU otvára v akademickom roku 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia tieto študijné programy:  

                  

Dôležitý oznam: Kvôli legislatívnej zmene § 58 odseku 3 a podľa § 73 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v prihláške mení informácia ohľadne stupňa dosiahnutého vzdelania podľa použitia kódov ISCED 2011 https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf  z 21.9.2017 / národná klasifikácia vzdelávania /, nie je v danej chvíli možné podať papierovú prihlášku ŠEVT na vysokú školu. Bude ju možné podať po jej vydaní zo strany MŠSR. https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-–-prvy-stupen-alebo-spojene-–-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/.


Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 1. 2. 2018 – 2. 2. 2018 (v prípade postupu do 2. kola)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 3. 1. 2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt k prijímacím skúškam na réžiu dokumentárneho filmu

* * *

Študijný program: AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 1. 2. 2018 – 2. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: maximálne 8
Prospekt k prijímacím skúškam na audiovizuálne štúdiá

* * *

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 1. 2. 2018 – 2. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt k prijímacím skúškam na kameramanskú tvorbu

* * *

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 5. 2. 2018 – 6. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt k prijímacím skúškam na strihovú skladbu

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 5. 2. 2018 – 7. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: maximálne 6

Prospekt na prijímacie skúšky na réžiu hraného filmu

* * *

Študijný program: ANIMOVANÁ TVORBA
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 6. 2. 2018 – 7. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Prospekt k prijímacím skúškam na animovanú tvorbu

* * *

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán: ZVUKOVÁ SKLADBA
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 6. 2. 2018 – 7. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt k prijímacím skúškam na zvukovú skladbu

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: SCENÁRISTIKA FILMU
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 7. 2. 2018 – 8. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

Prospekt k prijímacím skúškam na scenáristiku

* * *

Študijný program: PRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO UMENIA
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 8. 2. 2018 – 9. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 4. 12. 2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 9

Prospekt na prijímacie skúšky na produkciu

* * *

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: VIZUÁLNE EFEKTY
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 8.2.2018 – 9.2.2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Prospekt na prijímacie skúšky na vizuálne efekty

 

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov 1. bakalárskych ročníkov v jednotlivých študijných programoch a plánoch FTF VŠMU pre akademický rok 2018/19 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF VŠMU, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.

 


 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM:
Uchádzač môže poslať buď ručne vyplnenú papierovú prihlášku na bakalárske štúdium na zakúpenom tlačive ŠEVT, alebo môže vyplniť elektronickú prihlášku. FTF preferuje elektronickú prihlášku. Uchádzači ju nájdu na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: https://e-prihlaska.vsmu.sk . Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou. Akceptujeme výlučne túto formu elektronickej prihlášky.

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
50,- € (päťdesiat eur) v prípade zaslania papierovej prihlášky na tlačive ŠEVT
40,- € (štyridsať eur) v prípade elektronickej formy prihlášky – ZVÝHODNENÁ CENA

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na FTF VŠMU:
10. 11. 2017, 9.00 – 13.00 hod. (piatok), na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava (účasť je bezplatná)

 

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM na FTF VŠMU:  
10. 11. 2017, 13.00 hod. (piatok) na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava (Účasť na konzultáciách je platená. Nie je podmienená účasťou na Dni otvorených dverí. Na konzultácie sa účastník neprihlasuje.)

 

POPLATOK ZA KONZULTÁCIE: 20,-  € (dvadsať eur)
uhradiť na účet:

Platba zo Slovenska a krajín EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882, BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 223, , špecifický symbol: 30 / Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 223, špecifický symbol: 30. / Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Ústrižok o zaplatení poplatku za konzultácie (papierové potvrdenie) treba priniesť na konzultácie. Nemôže sa platiť v hotovosti na mieste. SMS z banky, alebo iné typy elektronických potvrdení, neakceptujeme.