Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

pre študijný odbor dejiny a teória filmového umenia a multimédií:

pre Katedru audiovizuálnych štúdií: 1 pracovné miesto výskumného pracovníka.
Náplň práce: Kontinuitný výskum slovenskej kinematografie: texty do Dejín slovenskej kinematografie 1970 – 2015, projekt Filmová pamäť (Oral history, KEGA), projekt Obrazy (proti) extrémizmu (AVF), redakčná príprava zborníka zo seminára o Petrovi Mihálikovi.

Kvalifikačné predpoklady:
– ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa v študijnom programe Filmové umenie a
multimédiá so špecializáciou na audiovizuálne štúdiá
– kontinuálna publikačná činnosť
– kontinuálna vedecko-výskumná činnosť a účasť vo výskumných grantových
projektoch
– aktívna znalosť anglického jazyka a schopnosť viesť v ňom prednášky

pre študijný program filmové umenie a multimédiá:

pre Ateliér dokumentárnej tvorby:
1 funkčné miesto docenta pre študijný program Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na dokumentárnu tvorbu, špecificky na réžiu dokumentárneho filmu, s pracovným úväzkom 1,0

pre Ateliér hranej réžie:
1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na réžiu hraného filmu a hereckú tvorbu, s pracovným úväzkom 1,0
1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na réžiu hraného filmu a producentskú prípravu AV diela, s pracovným úväzkom 1,0

Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore
-umelecko – pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže
-kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov, umelecká, resp. vedecká činnosť

Požadované doklady:
– prihláška do výberového konania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu
– portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti
– koncept vedecko-výskumnej činnosti /platí iba pre KAS/
– písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu
(platí pre ADT, AHR)

Termín podania prihlášky: do 22.9.2017

Termín výberového konania: 29.9.2017

Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.
V Bratislave, 7.9.2017

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU