Harmonogram zápisov:

18. 9. 2017 (pondelok) – 1. MGR ročník

8:00 hod.        audiovizuálne štúdiá, animovaná tvorba, kameramanská tvorba

9:00 hod.        vizuálne efekty, produkcia audiovizuálneho  umenia 

10:00 hod.     réžia dokumentárneho filmu, réžia hraného filmu, scenáristika filmu

11:00 hod.      strihová skladba, zvuková skladba

 

19. 9. 2017 (utorok) – 2. MGR ročník

8:00 hod.       audiovizuálne štúdiá, animovaná tvorba

9:00 hod.        kameramanská tvorba, vizuálne efekty, produkcia audiovizuálneho  umenia

10:00 hod.      réžia dokumentárneho filmu, réžia hraného filmu

11:00 hod.       scenáristika filmu

12:00 hod.      strihová skladba, zvuková skladba

 

POKYNY 

1. AKO POSTUPOVAŤ PRED ZÁPISOM: TVORBA VÁŠHO ŠTUDIJNÉHO PLÁNU

POVINNÉ PREDMETY:  Váš študijný plán na akademický rok obsahuje povinné predmety (predmety typu „A“), ktoré musíte absolvovať. Do zápisného listu v AISe Vám ich zapísala študijná referentka. S týmito predmetmi v AISe nemanipulujete. V prípade, že nastupujete do 2.mgr ročníka a minulý rok ste dostali z nejakého povinného predmetu Fx, tento rok ho budete opakovať. Opakovane Vám ho zapísala študijná referentkaVašou úlohou a zodpovednosťou je skontrolovať si správnosť zapísaných povinných predmetov, ako aj predmetov, ktoré opakujete a nahlásiť prípadnú chybu na Študijnom oddelení.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PVP) si do zápisného listu v AISe budete zaradovať SAMI (návod nižšie). Pred navolením si vybratého PVP do AISu si najprv pozrite rozvrh povinných predmetov a rozvrh daného PVP (rozvrh nájdete v AISe, alebo nižšie v tomto článku). Ak sa PVP časovo v rozvrhu kryje s povinným predmetom, nevyberajte si ho. Ak sa Vám nekryje, môžete si ho zápisného listu v AISe zadať.  Je dôležité, aby ste si PVP zapísali čo najskôr, pretože niektoré z týchto predmetov majú nastavený limit  účastníkov (napr. ak je nastavený limit účastníkov na tridsať, tridsiaty prvý študent v poradí si už tento predmet nebude môcť zapísať). Ak si výberom konkrétneho PVP nie ste istí, môže Vám pomôcť študijný poradca – pedagóg z Vášho ateliéru, ktorý bude tesne pred zápisom a počas neho sedieť v ateliéri / na katedre, prípadne s ním / ňou môžete konzultovať mailom.

VÝBEROVÉ PREDMETY (VP) si do zápisného listu v AISe budete zaradovať SAMI. Postupujte rovnako ako pri zadávaní PVP. (VP Odborná prax v externom prostredí Z/L a Spolupráca na filmových workshopoch a podujatiach Z/L si môžete dať zapísať aj počas akademického roka v prípade, že získate prax, alebo začnete spolupracovať na podujatiach. V takom prípade kontaktujte mailom prodekanku pre štúdium, jednotlivé prípady budú posudzované individuálne.)

PVP a VP predmety si vyberáte a zapisujete do zimného aj letného semestra. Rozvrh na letný semester bude k dispozícii vo februári. Nebude sa veľmi líšiť od rozvrhu ZS. 

 

Tu nájdete návod na pridávanie PVP a VP do študijného plánu v AISe.

Tu nájdete magisterské rozvrhy na zimný semester 2017/18 (obsahujú aj PVP a VP predmety, ktoré si môžete prezrieť a navoliť / prezerajte si rozvrh ročníka, do ktorého nastupujete / rozvrhy sa môžu ešte mierne upravovať):

 

Tu nájdete študijné plány magisterského stupňa, ktoré obsahujú zloženie Vašich povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov:

 

Predmety z iných fakúlt VŠMU a iných vysokých škôl

Chceme Vás motivovať k zápisu výberových predmetov z iných fakúlt VŠMU:

Výberové predmety DF a HTF – magisterské

 

Taktiež Vám vzhľadom k rozširovaniu si spektra vedomostí odporúčame zapísať si výberové predmety z inej vysokej školy. Postup uvádzame na príklade:

Ste poslucháč magisterského stupňa a máte záujem zapísať si predmet / viacero predmetov z Filozofickej fakulty UK (napríklad z oblasti psychológie, sociológie, histórie, kulturológie, filozofie a pod.)

–          Najprv si z ponuky bakalárskych predmetov konkrétnej katedry Na FiF UK vyberte ten / tie, o ktoré máte záujem.

–          Potom mailom kontaktujete svojho vedúceho ateliéru s otázkou, či je výber predmetu v poriadku.

–          Ak Vám ho vedúci mailom odsúhlasí, budete sa na katedre FiF UK  informovať, či je možné, aby ste si tento predmet u nich zapísali ako výberový. Našou jedinou podmienkou je, aby Vám predmet nekolidoval s Vašim rozvrhom na FTF. 

–          Ak dostane z FiF UK kladné stanovisko, FTF VŠMU ako vysielajúca škola Vám na našom študijnom odd. vystaví Zmluvu o štúdiu.

–          S touto zmluvou zájdete na študijné odd. FiF UK, ktorá zmluvu potvrdí.

–          Zmluvu donesiete na študijné oddelenie FTF VŠMU a prodekanka pre štúdium Vám predmet zadá do AISu.

–          Po absolvovaní predmetu / predmetov koncom semestra Vám FiF UK vystaví výpis štúdia.  Prodekanka pre štúdium FTF Vám hodnotenie zaeviduje v AISe FTF.

Ideálne je zaradenie predmetov z inej fakulty VŠMU, prípadne univerzity a  doriešiť do dňa zápisu. Ak to možné nie je, dá sa tak vykonať do 30.09.2017.

Osobné údaje v AISe:  prosím skontrolujte si osobné údaje v AISe, predovšetkým mobilné číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu. V prípade zmeny ešte pred zápisom kontaktujte mailom študijnú referentku pani Mgr. Janu Mihokovú: mihokova@vsmu.sk

 

 2. AKO POSTUPOVAŤ POČAS ZÁPISU

V deň zápisu (tesne pred zápisom) si môžete dať na katedre / v ateliéri skontrolovať prítomnému pedagógovi predmety v AIS-e. Môžete sa s pedagógom zároveň poradiť o vhodnosti výberu povinne voliteľných, alebo výberových predmetov, prípadne urobiť zmeny. Následne, s už finálne vybudovaných študijným plánom, navštívite v stanovenom termíne Študijné oddelenie. Pani študijná referentka Mgr. Jana Mihoková Vám vytlačí protokol o študijnom pláne v dvoch exemplároch. Podpíšete ich, jeden exemplár si vezmete, druhý ostáva na Študijnom oddelení.

K zápisu má KAŽDÝ študent povinnosť priniesť vytlačené, vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie. Stiahnite si ho tu:  čestné vyhlásenie

Ak ste do termínu 31. 8. 2017 zaplatili poplatok, študijná referentka Vám počas zápisu vydá pokyny k prolongácii ISIC.

Do 30. 09. 2017 má študent výlučne v prípade rozvrhovej kolízie možnosť zmeniť si predmety štúdia, a to povinne voliteľné a výberové (neplatí pre predmety Odborná prax v externom prostredí Z/L a Spolupráca na filmových workshopoch a podujatiach Z/L ). Oznámenie rozvrhovej kolízie na študijnom oddelení je povinnosťou študenta. Po zmene predmetov sa študentovi na Študijnom oddelení vytlačí Protokol o zmene študijného plánu.

Osobná účasť študenta na zápise je nutná. Neúčasť na zápise ospravedlňuje len lekárske potvrdenie o PN, úmrtie v najbližšej rodine, alebo súdne konanie. V takomto prípade sa zápis študenta uskutoční dodatočne, najneskôr však do začiatku výučby. /Čl. 8, ods. 3 Študijného poriadku FTF VŠMU/

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 

  • získať 120 kreditov aj vrátanie kreditov za štátne skúšky,
  • absolvovať všetky povinné predmety,
  • absolvovať minimálny počet povinne voliteľných predmetov,
  • absolvovať všetky predpísané štátne skúšky a obhajobu diplomovej práce.

Štandardná dĺžka štúdia pre magisterský študijný program sú dva roky. Štúdium nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac než dva roky, v opačnom prípade sa študent vylučuje zo štúdia.

V prvom roku štúdia musí študent absolvovať predmety v min. počte kreditov 40, pričom najnižší počet kreditov za semester je 15. V 2. ročníku táto podmienka neplatí.

Nesplnenie ktorejkoľvek z vyššie zmienených podmienok má za následok vylúčenie zo štúdia.

Ak ste druhák a v minulom akademickom roku z niektorého povinného predmetu dostali FX, musíte ho tento rok opakovať. POZOR! Opätovné získanie FX z toho istého povinného predmetu má za následok vylúčenie zo štúdia.

Ak ste druhák a opakujete povinný predmet s následnosťou, predlžujete si štandardnú dĺžku štúdia a po druhom roku štúdia Vám vznikne povinnosť platenia za štúdium.

V prípade, že ste druhák a z konkrétneho povinne voliteľného predmetu ste dostali v minulom roku FX, môžete (ale nemusíte) si ho tento rok znova zapísať, ale POZOR! Ak za ten istý povinne voliteľný predmet dostanete aj tento rok FX, ste vylúčení zo štúdia.

Študenti Audiovizuálnych štúdií a Vizuálnych efektov sú povinní počas celého MGR. štúdia zapísať si minimálne 6 jednosemestrálnych povinne voliteľných predmetov. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 12.  

Študenti ostatných št. programov a plánov sú povinní počas MGR. štúdia zapísať si a absolvovať počas celého MGR. štúdia minimálne štyri jednosemestrálne povinne voliteľné predmety. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 8.

Neabsolvovaním výberového predmetu Vám nevzniká povinnosť ho opakovať, alebo ho nahradiť iným.

Školská dochádzka: Minimálna dochádzka na predmet: 70 % / Ak ospravedlnená neúčasť prekročí 30% hodnotu, pedagóg určí náhradné riešenie na osvojenie učiva formou seminárnych prác, či písomných testov. / Väčšia ako 60 % neúčasť na výučbe predmetu sa považuje za neabsolvovanie predmetu a hodnotí sa automaticky známkou FX.

Skúšky: Bežný predmet (povinný, povinne voliteľný a výberový) má riadny termín skúšky a dva opravné termíny. Predmet štátnej skúšky má riadny termín a iba jeden opravný. V prípade, že v riadnom aj opravnom termíne dostane z predmetu štátnej skúšky FX, ste vylúčený zo štúdia.

Napĺňanie podmienok študijného programu je Vašou zodpovednosťou. Je vo Vašom vlastnom záujme sledovať si, či máte dostatočné počty kreditov, dosť absolvovaný povinne voliteľných predmetov, a pod.. Ostatné podmienky vrátane podmienok pre absolvovanie štátnych skúšok nájdete v Študijnom poriadku FTF VŠMU, ktorý si preštudujte a riaďte sa nimi: Študijný poriadok

Počas štúdia sa riaďte časovou organizáciou akademického roka 2017/18, kde nájdete všetky dôležité termíny: Časová organizácia FTF 2017-18