TERMÍNY ZÁPISOV

 5. 9. 2017 (utorok) 2. ročníky

scenáristika filmu – 8.00 hod.
réžia dokumentárneho filmu – 9.00 hod.
réžia hraného filmu – 10.00 hod.
animovaná tvorba – 11.00 hod.
audiovizuálne štúdiá – 12.30 hod.

6. 9. 2017 (streda) 2. ročníky

produkcia audiovizuálneho umenia – 8.00 hod.
kameramanská tvorba – 9.00 hod.
zvuková skladba – 10.00 hod.
strihová skladba – 11.00 hod.
vizuálne efekty – 12.30 hod

7. 9. 2017 (štvrtok) 3. ročníky

scenáristika filmu – 8.00 hod.
réžia dokumentárneho filmu –  9.00 hod.
réžia hraného filmu – 10.00 hod.
animovaná tvorba – 11.00 hod.
audiovizuálne štúdiá – 12.30 hod.

8. 9. 2017 (piatok) 3. ročníky

produkcia audiovizálneho umenia – 8.00 hod.
kameramanská tvorba – 9.00 hod.
zvuková skladba – 10.00 hod.
strihová skladba – 11.00 hod.
vizuálne efekty – 12.30 hod.

pozn.: ak študentovi nevyhovuje hodina zápisu, môže sa prísť na študijné oddelenie zapísať v deň zápisu od 6.00 hod. do 7.30 hod. (len ak má všetky predmety zaradené do zápisného listu a nepotrebujete konzultovať s katedrou/ ateliérom)

 

 POKYNY K ZÁPISOM

 1. AKO POSTUPOVAŤ PRED ZÁPISOM: TVORBA VÁŠHO ŠTUDIJNÉHO PLÁNU

POVINNÉ PREDMETY:  Váš študijný plán na akademický rok obsahuje povinné predmety (predmety typu „A“), ktoré musíte absolvovať. Do zápisného listu v AISe Vám ich už zapísala študijná referentka. S týmito predmetmi v AISe nemanipulujte.  V prípade, že ste minulý rok dostali z nejakého povinného predmetu Fx, tento rok ho budete opakovať. Zapísala Vám ho opakovane študijná referentka.  Vašou úlohou a zodpovednosťou je skontrolovať si na základe stanoveného študijného plánu správnosť zapísaných povinných predmetov, ako aj predmetov, ktoré opakujete a nahlásiť prípadnú chybu na Študijnom oddelení.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PVP) SI BUDETE DO ZÁPISNÉHO LISTU V AISE ZARADOVAŤ SAMI (návod nižšie). Pred navolením si PVP do AISu si najprv pozrite rozvrh povinných predmetov a rozvrh daného PVP (nájdete ho v AISe, alebo nižšie v tomto článku). Ak sa PVP časovo v rozvrhu kryje s povinným predmetom, nevyberajte si ho. Ak sa Vám nekryje, môžete si ho do AISu zadať.  Je dôležité, aby ste si PVP zapísali čo najskôr, pretože niektoré z týchto predmetov majú nastavený limit  účastníkov (napr. ak je nastavený limit účastníkov na tridsať, tridsiaty prvý študent v poradí si už tento predmet nebude môcť zapísať). Ak si výberom konkrétneho PVP nie ste istí, môže Vám pomôcť študijný poradca – pedagóg z Vášho ateliéru, ktorý bude tesne pred zápisom a počas neho sedieť v ateliéri / na katedre. 

VÝBEROVÉ PREDMETY (VP) SI BUDETE DO ZÁPISNÉHO LISTU V AISE ZARADOVAŤ SAMI. Postupujte rovnako ako pri zadávaní PVP. Výberové predmety Odborná prax v externom prostredí Z/L a Spolupráca na filmových workshopoch a podujatiach Z/L si môžete dať zapísať aj počas akademického roka v prípade, že získate prax, alebo začnete spolupracovať na podujatiach. V takom prípade kontaktujte mailom prodekanku pre štúdium, ktorá Vás predmet po posúdení relevantnosti zapíše. Jednotlivé prípady budú posudzované a riešené individuálne. 

Informácie o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch nájdete v infolistoch predmetov v AISe.

PVP a VP predmety si vyberáte a zapisujete do zimného aj letného semestra. Rozvrh na letný semester bude k dispozícii vo februári. Nebude sa veľmi líšiť od rozvrhu ZS. 

Tu nájdete Návod na pridávanie PVP a VP do študijného plánu v AISe.

 

Tu nájdete bakalárske rozvrhy na zimný semester 2017/18 (obsahujú aj PVP a VP predmety, ktoré si môžete prezrieť a navoliť / prezerajte si rozvrh ročníka, do ktorého nastupujete / rozvrhy ešte môžu prejsť miernou úpravou):

 

Tu nájdete študijné plány bakalárskeho stupňa, ktoré obsahujú zloženie Vašich povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov:

 

Predmety z iných fakúlt VŠMU a iných vysokých škôl

Chceme Vás motivovať k zápisu výberových predmetov z Divadelnej fakulty a Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU:

Výberové predmety DF a HTF – bakalárske

 

Taktiež Vám vzhľadom k rozširovaniu si spektra vedomostí odporúčame zapísať si výberové predmety z inej vysokej školy. Postup uvádzame na príklade:

Ste poslucháč bc. stupňa a máte záujem zapísať si predmet / viacero predmetov z Filozofickej fakulty UK (napríklad z oblasti psychológie, sociológie, histórie, kulturológie, filozofie a pod.)

 –          Najprv si z ponuky bakalárskych predmetov konkrétnej katedry Na FiF UK vyberte ten / tie, o ktoré máte záujem.

–          Potom mailom kontaktujete svojho vedúceho ateliéru s otázkou, či je výber predmetu v poriadku.

–          Ak Vám ho vedúci mailom odsúhlasí, budete sa na katedre FiF UK  informovať, či je možné, aby ste si tento predmet u nich zapísali ako výberový. Našou jedinou podmienkou je, aby Vám predmet nekolidoval s Vašim rozvrhom na FTF. 

–          Ak dostane z FiF UK kladné stanovisko, FTF VŠMU ako vysielajúca škola Vám na našom študijnom odd. vystaví Zmluvu o štúdiu.

–          S touto zmluvou zájdete na študijné odd. FiF UK, ktorá zmluvu potvrdí.

–          Zmluvu donesiete na študijné oddelenie FTF VŠMU a prodekanka pre štúdium Vám predmet zadá do AISu.

–          Po absolvovaní predmetu/predmetov koncom semestra Vám FiF UK vystaví výpis štúdia.  Prodekanka pre štúdium FTF Vám hodnotenie zaeviduje v AISe FTF.

Ideálne je zapísať si predmety z iných fakúlt VŠMU, prípadne inej vysokej školy, doriešiť do dňa zápisu. Ak to možné nie je, dá sa tak vykonať do 30.09.2017.

 

2. AKO POSTUPOVAŤ POČAS ZÁPISU

V deň zápisu (tesne pred zápisom) si môžete dať na katedre / v ateliéri skontrolovať prítomnému pedagógovi zapísané predmety v AIS-e. Môžete sa s pedagógom zároveň poradiť o vhodnosti výberu povinne voliteľných, alebo výberových predmetov a urobiť isté zmeny v skladbe PVP a VP. Následne, s finálne vybudovaným študijným plánom v AISe, navštívite Študijné oddelenie v stanovenom termíne (č. dv. 119), kde Vám študijná referentka p. Joja Gašparcová vytlačí protokol o študijnom pláne v dvoch exemplároch. Podpíšete ich, jeden exemplár si vezmete, druhý ostáva na Študijnom oddelení.

K zápisu má KAŽDÝ študent povinnosť priniesť vytlačené, vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie. Stiahnite si ho tu: čestné vyhlásenie

Ak ste do termínu 31. 8. 2017 zaplatili poplatok, študijná referentka Vám počas zápisu vydá pokyny k prolongácii ISIC.

Do 30. 09. 2017 máte výlučne v prípade rozvrhovej kolízie možnosť zmeniť si predmety štúdia, a to povinne voliteľné a výberové (pozn.: neplatí pre predmety Odborná prax v externom prostredí Z/L a Spolupráca na filmových workshopoch a podujatiach Z/L ). Po zmene predmetov sa študentovi na Študijnom oddelení vytlačí protokol o zmene štud. plánu. (Rozvrhovú kolíziu je povinný nahlásiť študent)

Osobná účasť študenta na zápise je nutná. Neúčasť na zápise ospravedlňuje len lekárske potvrdenie o PN, úmrtie v najbližšej rodine, alebo súdne konanie. V takomto prípade sa zápis študenta uskutoční dodatočne, najneskôr však do začiatku výučby. /Čl. 8, ods. 3 Študijného poriadku FTF VŠMU/

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

  • získať 180 kreditov aj vrátanie kreditov za štátne skúšky,
  • absolvovať všetky povinné predmety,
  • absolvovať minimálny predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
  • absolvovať všetky predpísané štátne skúšky a obhajobu bakalárskej záverečnej práce.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program sú tri roky. Štúdium nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac než dva roky, v opačnom prípade sa študent vylučuje zo štúdia.

V každom roku 1. a 2. ročníka bc. štúdia musí študent absolvovať predmety v min. počte kreditov 40, pričom najnižší počet kreditov za semester je 15. V 3. ročníku táto podmienka neplatí.

Nesplnenie ktorejkoľvek z vyššie zmienených podmienok má za následok vylúčenie zo štúdia.

Ak ste v minulom akademickom roku z niektorého povinného predmetu dostali Fx, musíte ho tento rok opakovať. POZOR! Opätovné získanie FX z toho istého povinného predmetu má za následok vylúčenie zo štúdia.

Ak opakujete povinný predmet s následnosťou, predlžujete si štandardnú dĺžku štúdia a po treťom roku štúdia Vám vznikne povinnosť platenia za štúdium.

V prípade, že ste z konkrétneho povinne voliteľného predmetu dostali v minulom roku Fx, môžete (ale nemusíte) si ho tento rok znova zapísať, ale POZOR! Ak za ten istý povinne voliteľný predmet dostanete aj tento rok Fx, ste vylúčený zo štúdia.

Študenti Kameramanskej tvorby, Vizuálnych efektov a Strihovej skladby sú povinní počas celého BC. štúdia zapísať si minimálne 6 jednosemestrálnych povinne voliteľných predmetov. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 12.

Študenti ostatných št. programov sú povinní zapísať si a absolvovať počas celého BC štúdia minimálne štyri jednosemestrálne povinne voliteľné predmety. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 8.

Neabsolvovaním výberového predmetu Vám nevzniká povinnosť ho opakovať, alebo ho nahradiť iným.

Školská dochádzka: Minimálna dochádzka na predmet: 70 % / Ak ospravedlnená neúčasť prekročí 30% hodnotu, pedagóg určí náhradné riešenie na osvojenie učiva formou seminárnych prác, či písomných testov. / Väčšia ako 60 % neúčasť na výučbe predmetu sa považuje za neabsolvovanie predmetu a hodnotí sa automaticky známkou Fx bez možnosti na nápravu.

Skúšky: Bežný predmet (povinný, povinne voliteľný a výberový) má riadny termín skúšky a dva opravné termíny. Predmet štátnej skúšky má riadny termín a iba jeden opravný. V prípade, že v riadnom aj opravnom termíne dostanete z predmetu štátnej skúšky FX, ste vylúčený zo štúdia.

Napĺňanie podmienok študijného programu je Vašou zodpovednosťou. Je vo Vašom vlastnom záujme sledovať si, či máte dostatočné počty kreditov, dosť absolvovaných povinne voliteľných predmetov, a pod.. Ostatné podmienky vrátane podmienok pre absolvovanie štátnych skúšok nájdete v Študijnom poriadku FTF VŠMU, ktorý si prosím preštudujte a riaďte sa nimi: Študijný poriadok

Počas štúdia sa prosím riaďte časovou organizáciou akademického roka 2017/18, kde nájdete všetky dôležité termíny: Časová organizácia FTF 2017-18