Zápis všetkých prijatých uchádzačov na štúdium v bakalárskom stupni na FTF VŠMU v Bratislave sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 9.00 hod. v kinosále na prízemí budovy FTF VŠMU na Svoradovej ulici 2 v Bratislave. Všetky informácie o štúdiu a zápise obdržia uchádzači na mieste. 

Osobná účasť uchádzača o štúdium na zápise je nutná. Neúčasť ospravedlňuje len lekárske potvrdenie o PN, úmrtie v najbližšej rodine, alebo súdne konanie. V takomto prípade sa zápis študenta uskutoční dodatočne, najneskôr však do začiatku výučby. /Čl. 8, ods. 3 Študijného poriadku FTF VŠMU/