Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov pre študijný odbor filmové umenie a multimédia:

 

–              1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program kameramanská tvorba a vizuálne efekty so zameraním na kameramanskú tvorbu, špecificky na svetlo – tonálne riešenie obrazu, vedúci katedry

 

–              1 funkčné miesto docenta pre študijný program produkcia audiovizuálneho umenia so zameraním na produkčné a producentské činnosti pri vývoji, výrobe a distribučnom využití audiovizuálnych diel, vedúci katedry

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, umelecko – pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov, umelecká, resp. vedecká činnosť

 

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu, písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu, portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti za posledných 5 rokov.

 

Termín podania prihlášky: do 14.8.2017

 

Termín výberového konania: 23.8.2017

 

Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.

 

V Bratislave, 12.7.2017

 

prof. Ondrej Šulaj

dekan FTF VŠMU