ZÁPISNICA

zo zasadnutia prijímacej komisie na doktorandské štúdium na akad. rok 2017/18

zo dňa 7. júna 2017

 

Komisia v zložení:

predseda: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

členovia: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

prof. Peter Mojžiš, ArtD.

doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

 

zhodnotila na svojom zasadnutí výsledky prijímacích pohovorov a odporúča:

 

PRIJAŤ na základe splnených podmienok:

 

INTERNÁ FORMA:

  1. Mgr. art. Alexandra Jonášová
  2. Mgr. art. Viktor Krivosudský
  3. Mgr. art. Michal Šabík
  4. Mgr. art. Rastislav Boroš

 

NEPRIJAŤ  – neboli splnené podmienky na požadovanej úrovni:

 

  1. Bc. Michal Horváth
  2. Mgr. art. Martin Hnát
  3. Bc. Martina Buchelová
  4. Bc. Filip Adamec

 

Doktorandské prijímacie skúšky 17-18 – scan zápisnice