POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV O MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2017/18

ATELIÉR / KATEDRA:  Katedra audiovizuálnych štúdií

ŠTUDIJNÝ ODBOR:       Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Audiovizuálne štúdiá

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA DOPLŇUJÚCICH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:  10. 8. 2017  o 11:00 hod.,  Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Všetci uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v školou stanovenom termíne.

PODANIE PRIHLÁŠKY: najneskôr do 17. 7. 2017 osobne alebo poštou na adresu Filmová a televízna fakulta VŠMU, Študijné oddelenie, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01 Bratislava (V prípade doručenia poštou je rozhodujúci termín podania najneskôr do 17.7.2017.)

KOMPLETNÁ PRIHLÁŠKA OBSAHUJE:

1.Kompletne vyplnenú Prihlášku na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň (papierová prihláška ŠEVT, alebo elektronická prihláška http://e-prihlaska.vsmu.sk).

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“

Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a buď odoslať poštou, alebo doniesť osobne spolu s požadovanými prílohami do 17. 7. 2017 na študijné oddelenie FTF VŠMU pani Mgr. Jane Mihokovej.

2. Profesijný životopis(filmografia, publikačná činnosť, festivaly, ohlasy)

 3. Notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu

Neplatí pre  absolventov FTF VŠMU a študentov, ktorí končia štúdium v aktuálnom akademickom roku. Tí doručia doklad najneskôr do termínu zápisu na štúdiu

4. Papierová forma potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Pri prihláške ŠEVT je poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 50,- EUR.  Treba  ho uhradiť na číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSRSKBAXXX , SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a mgr. prijimacky

Pri elektronickej prihláške je poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 40,- EUR (zvýhodnená suma). Elektronická prihláška uchádzačovi po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde sa nachádzajú všetky potrebné údaje k platbe.

V prípade nezaplatenia poplatku spojeného s prijímacím konaním v stanovenej výške, prihláška na štúdium nebude akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50% len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

5. Výpis absolvovaných skúšok a udelených kreditov (nie je potrebné pre bakalárov FTF VŠMU),

6. Vypočítaný vážený študijný priemer zo všetkých absolvovaných semestrov bakalárskeho štúdia.

 

VŠEOBECNÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia. (§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ/

 

ŠPECIFICKÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

  1. Projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre:

– krátka anotácia so základnými tézami a konceptom

– 3 bibliografické referencie

  1. Vedecká štúdia v rozsahu cca. 40ns z oblasti dejín alebo teórie umenia alebo humanitných vied.
  2. Prehľad publikačnej a odbornej činnosti s 3 ukážkami textov (fakultatívne kritérium)

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC uvedených v špecifických kritériách: do 31. 7. 2017 na Katedru audiovizuálnych štúdií poštou na adresu Filmová a televízna fakulta VŠMU, Katedra audiovizuálnych štúdií, Svoradova 2, 813 01 Bratislava. (rozhodujúci je termín podania do 31.7.2017.)

PRIJÍMACIA SKÚŠKA:

Uchádzač o štúdium sa v rámci prijímacieho konania podrobí skúške pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom FTF VŠMU, ktorá POZOSTÁVA ZO:

  • vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni štúdia posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho projektu záverečnej práce z hľadiska jeho výskumného potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na objektívne možnosti školiaceho pracoviska (max počet získaných bodov: 50)
  • ústneho pohovoru s uchádzačom (max počet získaných bodov: 40)
  • vyhodnotenie publikačnej a odbornej činnosti (max počet získaných bodov: 10)

 

Uchádzač o štúdium môže na prijímacej skúške získať max. 100 bodov.

Na prijatie na štúdium je potrebné získať min. 60 bodov.

Navrhnutí na prijatie budú prví uchádzači v poradí, ktorí splnili podmienky prijatia a získali viac ako 60 bodov.

 

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV: max. 8

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA K ÚSTNEJ SKÚŠKE

Václav Macek – Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie

Kristin Thompsonová – David Bordwell: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie

Francesco Casetti: Filmové teorie 1945-1990

Časopisy: Kino-Ikon, Iluminace, Cinepur, Film.sk, www.kinecko.com

                                                                                                                                                                                                           doc. Katarína Mišíková, PhD.

vedúca Katedry audiovizuálnych štúdií