Pozývame Vás na doplňujúce bakalárske prijímacie skúšky v jedinečnom študijnom programe AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku!

 

Študijný odbor: Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

Študijný program: Audiovizuálne štúdiá

Stupeň: bakalársky

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Jazyk štúdia: slovenský

Webová stránka Katedry audiovizuálnych štúdií: http://kas.vsmu.sk/uvod/

Webová stránka FTF VŠMU v Bratislave: http://ftf.vsmu.sk/

Posledný termín na zaslanie prihlášky (dátum pošty): 17. 7. 2017 – poslať doporučene na adresu: Filmová a televízna fakulta VŠMU, študijné oddelenie bakalárskeho stupňa, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác poštou (dátum pošty) : 31. 7. 2017 na adresu Katedra audiovizuálnych štúdií, FTF VŠMU, Svoradova 2, 81301 Bratislava (práce poslať najneskôr do 31.7.2017 aj elektronickou poštou na e-mail kas.ftf.vsmu@gmail.com)

Termín a miesto konania: 9. –  10. 8. 2017, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, 81301 Bratislava

Harmonogram skúšok:

9. 8. 2017

8.30 – prezencia uchádzačov

9:00 – 9:45 – testy

10:00 – 12:00 – projekcia vylosovaného filmu

12:30 – 14:00 – písomný rozbor filmu

10. 8. 2017

9:00 ústne pohovory

– – –

PROSPEKT PRE DOPLŇUJÚCE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/18

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  poskytuje jedinečný študijný program, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku. Sú ním Audiovizuálne štúdiá.

Štúdium je postavené na rozvíjaní individuálnej tvorivosti poslucháča, ktorá sa realizuje v teoretickej reflexii filmu aj v autorskej audiovizuálnej tvorbe. Ťažiskom odboru sú prednášky o dejinách a teórii filmového umenia, semináre podporujúce analytické myslenie, schopnosť kritickej reflexie a kultiváciu štylistického prejavu, tiež prednášky zoznamujúce poslucháčov so základmi filmárskeho remesla podľa jednotlivých profesií a následne individuálne vedené semináre tvorby, ktoré poskytujú študentom priestor pre vlastnú filmársku invenciu.

Okrem školenia pod vedením špičiek slovenského filmu z oblasti teórie a praxe poskytuje zázemie umeleckej školy i moderné technické vybavenie dvoma kinosálami, kamerami, zvukovou aparatúrou, strižňami a multimediálnymi učebňami. V rámci samotnej Filmovej a televíznej fakulty je špecifikom študijného programu Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá to, že ponúka vzdelanie a empíriu v teoretickej i praktickej oblasti audiovízie súčasne.

Absolventi sa môžu uplatniť v širokej škále profesií, ktoré súvisia s filmom a médiami všeobecne. Najčastejšie sa úspešní študenti uplatňujú v žurnalistike, rozhlase, klubovej práci s filmom, kurátorstve audiovizuálnych zbierok, reklame a PR, vo vedeckých pracoviskách a vysokom školstve. Obľúbená je programová práca pre filmové festivaly, kde filmový odborník zostavuje festivalové sekcie. Ďalšie možnosti uplatnenia poskytujú televízie v profesii dramaturga, tiež distribučné spoločnosti, printové médiá a internet. Všetko závisí od preferencií a individuálnych záujmov každého absolventa.

Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené jej vykonaním najneskôr do dňa zápisu.

Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú (recenzentskú či odbornú) činnosť.

 

Domáce práce

Do 31. 7. 2017 pošlú uchádzači doporučene (pečiatka pošty najneskôr 31.7.2017 nasledujúce texty (povinné domáce práce) v troch vytlačených exemplároch, aj na emailovú adresu: kas.ftf.vsmu@gmail.com

 • zoznam piatich filmov (z nich aspoň jeden slovenský a jeden český), ktoré dôverne pozná a je pripravený urobiť ich ústny rozbor
 • zoznam prečítaných kníh s filmovou tematikou
 • publikované alebo nepublikované texty : 2 filmové recenzie – každá do  3  normostrán (Výber filmov je ľubovoľný, spolu odovzdať  maximálne 6 strán  v troch exemplároch a poslať aj na mail kas.ftf.vsmu@gmail.com . Všetky texty treba označiť svojím menom a adresou /súbor nazvite vlastným priezviskom/.)

 

Skúšky

Doplňujúce prijímacie skúšky sa konajú 9. – 10. 8. 2017 a skladajú sa z dvoch častí:

 • Písomnej (analýza a hodnotenie odpremietaného filmu, test všeobecných znalostí z dejín a teórie umenia).
 • Ústnej, ktorá bude mať formu rozhovoru o jednom z piatich filmov, uvedených v uchádzačovom zozname. Uchádzač by mal v rozhovore prejaviť kultúrnu rozhľadenosť, postreh a vlastný názor, schopnosť argumentovať a doložiť estetický súd.

 

Podľa Študijného a skúšobného poriadku FTF VŠMU nie je možné vykonať prijímaciu skúšku v inom náhradnom termíne.  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov je maximálne 8.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov 1. bakalárskych ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 2017/18 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené jej vykonaním najneskôr do dňa zápisu (september 2017).

 

Bodové hodnotenie na doplňujúcich prijímacích skúškach

Maximálny možný počet získaných bodov: 100

Minimálny počet získaných bodov na postup do 2. kola prijímacích skúšok (zrátané body za domáce práce a disciplíny 1.kola):  30

Minimálny celkový počet získaných bodov na úspešné vykonanie prijímacích skúšok: 60

 

Odporúčaná odborná literatúra

 • Thompsonová, K. – Bordwell, D.: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie
 • Patalas, E. – Gregor, U.: Dejiny filmu
 • Sadoul, G.: Dějiny filmu
 • Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie
 • Přádná, S. – Škapová, Z. – Cieslar, J.: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně
 • Macek, V.: Štefan Uher
 • Bordwell, D. – Thompsonová, K.: Umění filmu
 • Monaco, J.: Jak číst film
 • Casetti, F.: Dějiny filmových teorií 1945-1990
 • Aristarco, G.: Dejiny filmových teórií
 • Ejzenštejn, S. M.: Kamerou, tužkou, perem

 

Odporúčané časopisy

 • Kino-Ikon
 • Homo Felix
 • sk
 • Kinečko
 • Cinepur
 • Iluminace

 

 

Prihláška na doplňujúce štúdium  

Posledný termín na zaslanie prihlášky (dátum pošty) je 17. 7. 2017.

Uchádzač môže poslať buď ručne vyplnenú papierovú prihlášku na bc. štúdium na zakúpenom tlačive ŠEVT, alebo môže vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Uchádzači ju nájdu na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.sk  

Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou!

PRIHLÁŠKY musia byť riadne vyplnené. Treba uviesť požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru.

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE: ústrižok (papierové potvrdenie) o zaplatení poplatku, životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia. Výročné vysvedčenia môžu byť overené kópie, alebo stačí výpis známok za absolvované ročníky na strednej škole – musí to byť potvrdené školou.

POZVÁNKA na doplňujúce prijímacie skúšky Vám bude doručená najneskôr 2 týždne pred termínom prijímacích skúšok.

 

 

Poplatok za doplňujúce prijímacie skúšky

(materiálne zabezpečenie prijímacieho konania):

50,- (päťdesiat) Eur v prípade zaslania papierovej prihlášky na tlačive ŠEVT

40,- (štyridsať) Eur v prípade elektronickej formy prihlášky

 

Poplatok treba uhradiť na účet:

V prípade elektronickej prihlášky:
Elektronická prihláška Vám po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCDPP18-Meno-Priezvisko (príklad: BCDPP18-Jana-Kovacova)

Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY

 

V prípade papierovej prihlášky (tlačivo ŠEVT):

Platba zo Slovenska a krajín EÚ:  SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30

Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:

BCDPP18-Meno-Priezvisko (príklad: BCDPP18-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ:   SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30.

Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:

BCDPP18-Meno-Priezvisko (príklad: BCDPP18-Jana-Kovacova)

Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY