VOLEBNÁ KOMISIA FTF VŠMU

Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby do Akademického senátu FTF VŠMU zo dňa 4. 5. 2017

Voľby sa konali v dňoch 3. a 4. mája 2017. od 9:00 do 15:00 hodiny, v zasadačke FTF. Zasadanie volebnej komisie sa konalo 4. 5. 2017 o 15,00, bezprostredne po skončení hlasovania, za účelom otvorenia zapečatenej urien s hlasovacími lístkami.

Volebná komisia pracovala v tomto zložení:

Prítomní: Prof. Ingrid Mayerová, Doc. Marek Šulík, Doc. Alena Bodingerová, Prof. Marek Leščák, Bc. Boris Šlapeta

Neprítomní, ospravedlnení: Doc. Darina Smržová, Mgr. Art. Ondrej Synak, Slavomír Sochor, Mgr. Art. Michal Tallo

Predsedníčka volebnej komisie Prof. Ingrid Mayerová otvorila v prítomnosti ostatných členov komisie zapečatené schránky s hlasovacími lístkami do AS FTF VŠMU.

Voľby do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU:

Podľa prezenčnej listiny zamestnancov má FTF spolu 93 zamestnancov (oprávnených voličov). Volieb sa zúčastnilo 56 voličov. Voliči do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU si mohli zakrúžkovaním čísla kandidáta vybrať 10 z 15 kandidátov:

 1. Prof. Ján Ďuriš, ArtD. – AKT
 2. Mgr. Eva Filová, ArtD. – KAS
 3. Mgr.art. Martina Frajštáková, ArtD. – AAT
 4. Mgr.art Barbora Hrínová, ArtD. – AST
 5. Mgr. Jana Keeble – dekanát FTF, grantové oddelenie
 6. Doc. Robert Kirchhoff, ArtD. – ADT
 7. Doc. Štefan Komorný, ArtD. – AKT
 8. Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD. – ASS
 9. Doc. Pavol Korec, ArtD. – AHR
 10. Prof. Ľudovít Labík, ArtD. – AVFX
 11. Mgr. Erik Panák, ArtD. – PaM
 12. Prof. Stanislav Párnický – AHR
 13. Mgr.art. Patrik Pašš ml., ArtD. – AAT
 14. Doc. Maroš Šlapeta, ArtD. – ASS
 15. Doc. Leo Štefankovič, ArtD. – AST

 

Po otvorení urny zamestnaneckej časti AS sa v nej sa nachádzalo 56 hlasovacích lístkov. Po skontrolovaní všetkých lístkov komisia zistila, že všetky  hlasovacie lístky sú platné.

Po sčítaní hlasovacích lístkov získali jednotliví kandidáti nasledovný počet hlasov:

 1. Prof. Ján Ďuriš, ArtD. – AKT / 39 hlasov
 2. Mgr. Eva Filová, ArtD. – KAS / 34 hlasov
 3. Mgr.art. Martina Frajštáková, ArtD. – AAT / 18 hlasov
 4. Mgr.art Barbora Hrínová, ArtD. – AST / 22 hlasov
 5. Mgr. Jana Keeble – dekanát FTF, grantové oddelenie / 28 hlasov
 6. Doc. Robert Kirchhoff, ArtD. – ADT / 32 hlasov
 7. Doc. Štefan Komorný, ArtD. – AKT / 32 hlasov
 8. Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD. – ASS / 18 hlasov
 9. Doc. Pavol Korec, ArtD. – AHR / 24 hlasov
 10. Prof. Ľudovít Labík, ArtD. – AVFX / 19 hlasov
 11. Mgr. Erik Panák, ArtD. – PaM / 28 hlasov
 12. Prof. Stanislav Párnický – AHR / 35 hlasov
 13. Mgr.art. Patrik Pašš ml., ArtD. – AAT / 28 hlasov
 14. Doc. Maroš Šlapeta, ArtD. – ASS / 34 hlasov
 15. Doc. Leo Štefankovič, ArtD. – AST / 33 hlasov

 

Členmi AS FTF za sa stávajú 10 kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov a sú to títo:

 1. Prof. Ján Ďuriš, ArtD. – AKT / 39 hlasov
 2. Prof. Stanislav Párnický – AHR / 35 hlasov
 3. Mgr. Eva Filová, ArtD. – KAS / 34 hlasov
 4. Doc. Maroš Šlapeta, ArtD. – ASS / 34 hlasov
 5. Doc. Leo Štefankovič, ArtD. – AST / 33 hlasov
 6. Doc. Robert Kirchhoff, ArtD. – ADT / 32 hlasov
 7. Doc. Štefan Komorný, ArtD. – AKT / 32 hlasov
 8. Mgr. Jana Keeble – dekanát FTF, grantové oddelenie / 28 hlasov
 9. Mgr. Erik Panák, ArtD. – PaM / 28 hlasov
 10. Mgr.art. Patrik Pašš ml., ArtD. – AAT / 28 hlasov

 

Ostatní kandidáti do AS FTF skončili v tomto poradí:

 1. Doc. Pavol Korec, ArtD. – AHR / 24 hlasov
 2. Mgr.art Barbora Hrínová, ArtD. – AST / 22 hlasov
 3. Prof. Ľudovít Labík, ArtD. – AVFX / 19 hlasov
 4. Mgr.art. Martina Frajštáková, ArtD. – AAT / 18 hlasov
 5. Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD. – ASS / 18 hlasov

 

Voľby do študentskej časti AS FTF VŠMU:

Podľa prezenčnej listiny má FTF spolu 276 študentov (oprávnených voličov). Volieb sa zúčastnilo 88 voličov. Voliči do študentskej časti AS FTF VŠMU si mohli zakrúžkovaním čísla kandidáta vybrať najviac 5 z 13 kandidátov:

 1. Erik Binder – KAS
 2. Peter Hoferica – AHR
 3. Juliana Horváthová – PaM
 4. Michaela Hošková – AKT
 5. Tomáš Hotový – AVFX
 6. Lenka Magulová – KAS
 7. Oliver Melicherčík – KAS
 8. Richard Nichta – ADT
 9. Paula Reiselová – ADT
 10. Kristína Saganová – AAT
 11. Ján Štiffel – AST
 12. Slavo Turanec – AAT
 13. Marcela Žgančíková – AST

 

Po otvorení urny študentskej časti AS sa v nej sa nachádzalo 88 hlasovacích lístkov. Po skontrolovaní všetkých lístkov komisia zistila, že všetky  hlasovacie lístky sú platné.

Po sčítaní hlasovacích lístkov získali jednotliví kandidáti nasledovný počet hlasov:

 1. Erik Binder – KAS / 20 hlasov
 2. Peter Hoferica – AHR / 34 hlasov
 3. Juliana Horváthová – PaM / 37 hlasov
 4. Michaela Hošková – AKT / 22 hlasov
 5. Tomáš Hotový – AVFX / 11 hlasov
 6. Lenka Magulová – KAS / 9 hlasov
 7. Oliver Melicherčík – KAS / 34 hlasov
 8. Richard Nichta – ADT / 28 hlasov
 9. Paula Reiselová – ADT / 25 hlasov
 10. Kristína Saganová – AAT / 12 hlasov

 

 1. Ján Štiffel – AST / 21 hlasov
 2. Slavo Turanec – AAT / 17 hlasov
 3. Marcela Žgančíková – AST / 34 hlasov

Členmi AS FTF za študentskú časť akademickej obce sa stávajú piati kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov a sú to títo:

 1. Juliana Horváthová – PaM / 37 hlasov
 2. Peter Hoferica – AHR / 34 hlasov
 3. Oliver Melicherčík – KAS / 34 hlasov
 4. Marcela Žgančíková – AST / 34 hlasov
 5. Richard Nichta – ADT / 28 hlasov

 

Ostatní kandidáti do študentskej časti AS FTF skončili v tomto poradí:

 1. Paula Reiselová – ADT / 25 hlasov
 2. Michaela Hošková – AKT / 22 hlasov
 3. Ján Štiffel – AST / 21 hlasov
 4. Erik Binder – KAS / 20 hlasov
 5. Slavo Turanec – AAT / 17 hlasov
 6. Kristína Saganová – AAT / 12 hlasov
 7. Tomáš Hotový – AVFX / 11 hlasov
 8. Lenka Magulová – KAS / 9 hlasov

 

 

Volebná komisia konštatuje, že voľby do Akademického senátu FTF VŠMU sú platné a uskutočnili sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Noví členovia AS FTF VŠMU boli právoplatne zvolení na nasledujúce funkčné obdobie.

 

V Bratislave 4. mája. 2017

 

Prof. Ingrid Mayerová
Doc. Alena Bodingerová
Prof. Marek Leščák
Doc. Marek Šulík
Bc. Boris Šlapeta

Zapisnica zo zasadania volebnej komisie 4 maj 2017 (PDF)


v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu FTF VŠMU (článok 4, ods. 1 až 5)
VYHLASUJE

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FTF VŠMU
na dni 3. – 4 mája 2017

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV (PDF)


Spôsob volieb:
Voľby do AS FTF VŠMU sú priame a tajné. V zmysle Zásad volieb do AS FTF VŠMU, volí členov senátu celá akademická obec, ktorá je rozdelená na dve časti, t.j.:
časť pedagógov a zamestnancov (Zamestnanecká komora Akademickej obce – vysokoškolskí učitelia a odborní zamestnanci fakulty)
Akademická obec pedagógov a zamestnancov fakulty volí 10 členov AS.
časť študentov (Študentská komora Akademickej obce – študenti fakulty)
Akademická obec študentov fakulty volí 5 členov AS.
– voľby do oboch komôr prebiehajú súčasne

Volebný priestor:
– zasadacia miestnosť na prvom poschodí

Registrácia kandidátov:
– Za kandidáta do AS FTF VŠMU môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce FTF VŠMU.
– Kandidátov do AS FTF VŠMU môže navrhnúť každý člen akademickej obce písomne.
– Kandidáti sa o členstvo v AS FTF VŠMU môžu uchádzať aj sami.
– V návrhu kandidát písomne prejaví súhlas s kandidatúrou.
– Návrhy kandidátov do oboch častí akademickej obce možno predkladať na dekanáte FTF VŠMU u pani Mihokovej.
– Registrácia kandidátov sa končí v stredu 19. 4. 2017 o 15:00.
– Kandidát sa môže zrieknúť kandidatúry najneskôr 48 hodín pred konaním volieb.
– Funkcia člena senátu je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana a tajomníka fakulty.
– U každého kandidáta musí byť uvedený vek, ako dlho pôsobí na VŠMU, odbor, v ktorom pracuje a študuje, doterajšie akademické funkcie (členstvo v akademických orgánoch) a či ide o znovuzvolenie do funkcie člena AS FTF VŠMU. Návrh na kandidáta bude rozposlaný elektronickou poštou celej akademickej obci.

Prof. Ingrid Mayerová Art.D.
predsedkyňa volebnej komisie