VOLEBNÁ KOMISIA FTF VŠMU

v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu FTF VŠMU (článok 4, ods. 1 až 5)
VYHLASUJE

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FTF VŠMU
na dni 3. – 4 mája 2017

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV (PDF)


Spôsob volieb:
Voľby do AS FTF VŠMU sú priame a tajné. V zmysle Zásad volieb do AS FTF VŠMU, volí členov senátu celá akademická obec, ktorá je rozdelená na dve časti, t.j.:
časť pedagógov a zamestnancov (Zamestnanecká komora Akademickej obce – vysokoškolskí učitelia a odborní zamestnanci fakulty)
Akademická obec pedagógov a zamestnancov fakulty volí 10 členov AS.
časť študentov (Študentská komora Akademickej obce – študenti fakulty)
Akademická obec študentov fakulty volí 5 členov AS.
– voľby do oboch komôr prebiehajú súčasne

Volebný priestor:
– zasadacia miestnosť na prvom poschodí

Registrácia kandidátov:
– Za kandidáta do AS FTF VŠMU môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce FTF VŠMU.
– Kandidátov do AS FTF VŠMU môže navrhnúť každý člen akademickej obce písomne.
– Kandidáti sa o členstvo v AS FTF VŠMU môžu uchádzať aj sami.
– V návrhu kandidát písomne prejaví súhlas s kandidatúrou.
– Návrhy kandidátov do oboch častí akademickej obce možno predkladať na dekanáte FTF VŠMU u pani Mihokovej.
– Registrácia kandidátov sa končí v stredu 19. 4. 2017 o 15:00.
– Kandidát sa môže zrieknúť kandidatúry najneskôr 48 hodín pred konaním volieb.
– Funkcia člena senátu je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana a tajomníka fakulty.
– U každého kandidáta musí byť uvedený vek, ako dlho pôsobí na VŠMU, odbor, v ktorom pracuje a študuje, doterajšie akademické funkcie (členstvo v akademických orgánoch) a či ide o znovuzvolenie do funkcie člena AS FTF VŠMU. Návrh na kandidáta bude rozposlaný elektronickou poštou celej akademickej obci.

Prof. Ingrid Mayerová Art.D.
predsedkyňa volebnej komisie