Jednou z priorít Vedenia VŠMU je zlepšenie systému študentských dotazníkov týkajúcich sa kvality výučby a učiteľov, hodnotenie výsledkov a prijatie opatrení na zlepšenie. Primárnym krokom v tomto procese je zvýšenie účasti študentov na vyplňovaní dotazníkov, tak aby dotazníky mali dostatočnú výpovednú hodnotu.

Študentské dotazníky na všetkých troch fakultách boli v akademickom roku 2015/16 vyplňované elektronicky cez Akademický informačný systém (AIS2). Dôležité je uviesť, že odpovede sú anonymné a nie je možné zistiť ich autora. Systém neeviduje pri odpovediach konkrétneho respondenta, všetky odpovede na danú otázku anonymizuje a náhodne premieša. Jediný parameter, ktorý systém zaznamenáva, je informácia o tom, či študent vyplnil alebo nevyplnil dotazník (aby nebolo možné vyplniť dotazník jedným študentom viackrát).

Na DF sa ankety zúčastnilo 6,5% respondentov (17 študentov), na FTF 28,9% (83 študentov), na HTF 4,76% (19 študentov).

Vzorka respondentov na DF a HTF nemá síce dostatočnú výpovednú hodnotu, ale z dotazníkov je zrejmé, že študenti pozitívne hodnotia individuálny spôsob štúdia, sú spokojní s dodržiavaním kritérií pre absolvovanie predmetov, kladne hodnotili úpravu niektorých vyučovacích priestorov a študijného oddelenia (HTF), oceňujú možnosti uplatniť sa v praxi už počas VŠ štúdia. Priemerne hodnotia množstvo a kvalitu výberových predmetov, vybavenie niektorých učební a zariadení slúžiacich na výučbu, slabšie hodnotia kvalitu výučby cudzích jazykov.

Vyhodnotenie dotazníkov študentov VŠMU za rok 2015-2016