VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠMU
ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU FAKULTU VŠMU zo dňa 27.2.2017

Počet oprávnených voličov: 277
Počet zúčastnených voličov: 71

Celkový počet pripravených volebných lístkov: 277
Celkový počet odovzdaných volebných lístkov: 71
Počet platných odovzdaných volebných lístkov: 71
Počet neplatných odovzdaných volebných lístkov: 0

Počet získaných hlasov:
ROMANA BÉDIOVÁ: 26 hlasov
EDO CICHA: 20 hlasov
OLIVER MELICHERČÍK: 25 hlasov

Najviac 26 hlasov získala a do Akademického senátu VŠMU bola zvolená

ROMANA BÉDIOVÁ

Druhý navyšší počet 25 hlasov získal a stáva sa náhradníkom do Akademického senátu VŠMU

OLIVER MELICHERČÍK

Za správnosť:
Bc. Kristína Leidenfrostová, predsedkyňa volebnej komisie
Bc. Veronika Kalužáková, členka volebnej komisie
Tereza Králiková, členka volebnej komisie
V Bratislave dňa 28.2.2017