Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/18 v študijnom odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá.

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Na doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť absolventi magisterského štúdia FTF VŠMU a inej fakulty VŠMU alebo vysokej školy podobného zamerania.

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V akademickom roku 2017/18 otvárame internú formu doktorandského štúdia. Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: štyria.

Každý uchádzač o doktorandské štúdium musí osobne absolvovať prijímacie skúšky v stanovenom termíne.

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Prijímacia skúška sa skladá:

  • zo skúšky z CUDZIEHO JAZYKA (nemecký, anglický, francúzsky – podľa výberu uchádzača, napísať na prihlášku)
  • z prezentácie PROJEKTU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Projekt doktorandského štúdia má písomnú formu a uchádzač v ňom navrhne: obsahovú náplň dizertačnej práce – umelecký výkon (film, scenár,…), resp. iný praktický umelecký výstup.

Uprednostňuje sa projekt, v ktorom sú jasne a konkrétne formulované postupy a ciele, ktoré chce uchádzač v doktorandskom štúdiu dosiahnuť.

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018:

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: SCENÁRISTIKA A RÉŽIA HRANÉHO A DOKUMENTÁRNEHO FILMU

ŠTUDIJNÝ PLÁN: RÉŽIA HRANÉHO FILMU

ATELIÉR FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ RÉŽIE

TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:

Praktická časť: Hraný film nad 30 min. zo súčasnosti

Teoretická časť: Subjektivizácia rozprávania ako východisko k transformácii reality v hranom filme

ŠKOLITEĽ: doc. Pavol Korec, ArtD.

FORMA ŠTÚDIA: interná

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: STRIHOVÁ A ZVUKOVÁ SKLADBA

ŠTUDIJNÝ PLÁN: STRIHOVÁ SKLADBA

ATELIÉR STRIHOVEJ SKLADBY

TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:

Praktická časť: Dlhometrážny autorský dokumentárny film (min. 50 min.)

Teoretická časť: Interpretácia skutočnosti vo filme a práca s autorskou interpretáciou – použitie archívnych materiálov v dokumentárnom filme

ŠKOLITEĽ: doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

FORMA ŠTÚDIA: interná

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: STRIHOVÁ A ZVUKOVÁ SKLADBA

ŠTUDIJNÝ PLÁN: ZVUKOVÁ SKLADBA

ATELIÉR ZVUKOVEJ SKLADBY

TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:

Praktická časť: Dlhometrážny hraný film s priestorovým zvukom

Teoretická časť: VR audio – nová dimenzia zvukového dizajnu

ŠKOLITEĽ: prof. Peter Mojžiš, ArtD.

FORMA ŠTÚDIA: interná

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY *

ŠTUDIJNÝ PLÁN: VIZUÁLNE EFEKTY

ATELIÉR VIZUÁLNYCH EFEKTOV

TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:

Praktická časť: Full body scan – interpretácia FBS vo filmovom diele.

Teoretická časť: Technicko-umelecké predpoklady realizácie technológie skenovania ľudského tela pre využitie vo filmovom priemysle.

ŠKOLITEĽ: Prof. Ľudovít Labík, ArtD.

FORMA ŠTÚDIA: interná

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY *

ŠTUDIJNÝ PLÁN: VIZUÁLNE EFEKTY

ATELIÉR VIZUÁLNYCH EFEKTOV

TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:

Praktická časť: Počítačové hry – umelecké stvárnenie segmentu významnej počítačovej hry v podmienkach Slovenska

Teoretická časť: Koncept prípravy umeleckých pracovníkov v oblasti herného a edukačného priemyslu.

ŠKOLITEĽ: Prof. Ľudovít Labík, ArtD.

FORMA ŠTÚDIA: interná

* V študijnom programe Kameramanská tvorba a vizuálne efekty, št. plán VIZUÁLNE EFEKTY, Ateliér vizuálnych efektov, sa v akademickom roku 2017/18 otvorí JEDNO interné doktorandské miesto.

 

PRIHLÁŠKA

Kompletne vyplnenú prihlášku na doktorandské štúdium, na tlačive (ŠEVT) „Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň“, spolu so všetkými prílohami, treba doručiť buď osobne na Študijné oddelenie FTF VŠMU, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01 Bratislava najneskôr do 10. mája 2017 do 12:00 hod, alebo poštou (posledný dátum pošty: 10. mája 2017) Do prihlášky treba vpísať nielen študijný program, ale aj študijný plán (réžia hraného filmu / strihová skladba / zvuková skladba / vizuálne efekty).

K prihláške uchádzač povinne priloží:

  • podpísaný profesijný životopis
  • overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve (zahraniční študenti)
  • fotokópiu OP/ID karty a karty poistenca
  • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis inej odbornej alebo umeleckej činnosti
  • potvrdenie o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie doktorandského prijímacieho konania vo výške 50,- EUR (číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSR SKBAXXX, SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, v správe pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko a doktorandské prijímačky 17-18) (Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50 % len na základe lekárskeho potvrdenia.)
  • Písomný projekt doktorandského štúdia (projekt poslať aj v elektronickej forme na emailovú adresu mihokova@vsmu.sk.)

 

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 Prijímacie konanie sa uskutoční 07. júna 2017 od 9:00 hod. v kinosále BARCO Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

 

V Bratislave, 31. 01. 2017

prof. Ondrej Šulaj, dekan FTF VŠMU