Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2017/18 v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií pre tieto študijné programy:

 

 Študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

Animovaná tvorba

Produkcia audiovizuálneho umenia

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Scenáristika filmu

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia hraného filmu

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia dokumentárneho

Strihová a zvuková skladba – št. plán Strihová skladba

Strihová a zvuková skladba – št. plán Zvuková skladba

Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán Kameramanská tvorba

Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán Vizuálne efekty

 

Študijný odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií:

Audiovizuálne štúdiá

 

 O prijatie na magisterské štúdium sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia v odbore Filmové umenie a multimédia, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo príbuzných študijných odborov. Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.(§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ/

               

Ďalšie špecifické kritéria a podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy určujú podrobnejšie ateliéry a katedry, ktoré zabezpečujú ich výučbu:   

–          Katedra audiovizuálnych štúdií

–          Ateliér animovanej tvorby

–          Ateliér kameramanskej tvorby

–          Ateliér vizuálnych efektov

–          Katedra produkcie a distribúcie

–          Ateliér dokumentárnej tvorby

–          Ateliér filmovej a televíznej réžie

–          Ateliér scenáristickej tvorby

–          Ateliér zvukovej skladby

–          Ateliér strihovej skladby

 

Absolventi bakalárskeho štúdia iných študijných programov v odbore Filmové umenie a multimédiá, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo v príbuznom študijnom odbore, musia na prijímacích skúškach a v ústnom pohovore preukázať vedomosti, poznatky, schopnosti a praktické zručnosti na úrovni absolventov bakalárskeho štúdia príslušného programu (a príp. študijného plánu).

ŠPECIFICKÉ KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA NA JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A PLÁNY NÁJDETE V PROSPEKTOCH K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM (nájdete nižšie na stránke)

 

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Uchádzač doručí najneskôr do 26. apríla 2017 do 12:00 hod. buď OSOBNE (odporúčaná možnosť), alebo poštou (posledný možný dátum pošty: 26.4.2017) doporučene na adresu Filmová a televízna fakulta VŠMU, Študijné oddelenie, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01 Bratislava:

  1. Kompletne vyplnenú Prihlášku na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň(papierová prihláška ŠEVT, alebo elektronická prihláška http://e-prihlaska.vsmu.sk). V prihláške do kolónky Študijný program treba uviesť aj študijný plán, na ktorý sa uchádzač hlási (napr. študijný program strihová a zvuková skladba, študijný plán strihová skladba). Do Elektronickej prihlášky sa št. plán môže dopísať ručne. (Vpisovanie št. plánu sa netýka programov Audiovizuálne štúdiá, Animovaná tvorba a Produkcia audiovizuálneho umenia)

 Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.

Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a buď odoslať poštou, alebo doniesť osobne spolu s požadovanými prílohami do 26. 4. 2017 na študijné oddelenie FTF VŠMU pani Mgr. Jane Mihokovej.

  1. Profesijný životopis(filmografia, publikačná činnosť, festivaly, ohlasy),
  1. Notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu

Neplatí pre  absolventov FTF VŠMU a študentov, ktorí končia štúdium v aktuálnom akademickom roku. Tí doručia doklad najneskôr do termínu zápisu na štúdium. (Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ/)

  1. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie:

Pri papierovej prihláške ŠEVT je poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 50,- EUR.  Treba  ho uhradiť na číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSRSKBAXXX , SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a mgr. prijimacky

Pri elektronickej prihláške je poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 40,- EUR (zvýhodnená suma). Elektronická prihláška uchádzačovi po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde sa nachádzajú všetky potrebné údaje k platbe. 

V prípade nezaplatenia poplatku spojeného s prijímacím konaním v stanovenej výške, prihláška na štúdium nebude akceptovaná.

Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50% len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

  1. Výpis absolvovaných skúšok a udelených kreditov(nie je potrebné pre bakalárov FTF VŠMU),
  1. Vypočítaný vážený študijný priemerzo všetkých absolvovaných semestrov bakalárskeho štúdia.

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Uchádzač o štúdium sa v rámci prijímacieho konania podrobí skúške pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom FTF VŠMU.

Prijímacia skúška spravidla pozostáva z:

–      vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni

–      posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho projektu záverečnej práce z hľadiska jeho umeleckého potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na objektívne možnosti školiaceho pracoviska

–      vlastného ústneho pohovoru s uchádzačom

Komisia posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FTF VŠMU. Okrem talentových predpokladov komisia overuje úroveň vedomostí uchádzačov z dejín študijného odboru, teoretických základov jeho praktických tvorivých disciplín, celkový kultúrny rozhľad uchádzačov a ich poznatky o aktuálnom dianí v odbore Filmové umenie a multimédia.

Komisia predkladá dekanovi protokol o výsledkoch prijímacieho konania, obsahujúci poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti a návrhy na prijatie. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne dekan na základe podkladov skúšobnej komisie.

 Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v stanovenom termíne.

Upozorňujeme záujemcov o štúdium na magisterskom stupni, aby si vo vlastnom záujme pozorne preštudovali PROSPEKTY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM – podmienky stanovené ateliérom/katedrou a V STANOVENÝCH TERMÍNOCH predložili všetky požadované materiály a prílohy.

Dekan FTF VŠMU si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, príp. prijatých uchádzačov o magisterské štúdium.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov do 1. magisterských ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 2017/18 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.


PROSPEKTY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

PROSPEKT MGR_ANIMOVANA TVORBA 2017-18
PROSPEKT MGR_AUDIOVIZUALNE STUDIA 2017-18
PROSPEKT MGR_KAMERAMANSKA TVORBA 2017-18
PROSPEKT MGR_REZIA DOKUMENT.FILMU 2017-18
PROSPEKT MGR_REZIA HRANEHO FILMU 2017-18
PROSPEKT MGR_SCENARISTIKA FILMU 2017-18
PROSPEKT MGR_STRIHOVA SKLADBA 2017-18
PROSPEKT MGR_VIZUALNE EFEKTY 2017-18
PROSPEKT MGR_ZVUKOVA SKLADBA 2017-18
PROSPEKT MGR_PRODUKCIA 2017-18