FILMOVÁ VÝCHOVA PRE PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKôL

Ponuka prednášok z projektu Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl:

Rétorika propagandistických dokumentárnych filmov – Doc. Mária Ferenčuhová, PhD.
Prednáška odhaľujúca mechanizmy propagandistického dokumentu s použitím komentovaných ukážok z materiálov ako Triumf vôle, Za čo bojujeme, či Československý filmový týždenník.

Film ako experimentálne laboratórium – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.
Okrem filmov, ktoré nás lákajú do sveta ilúzie svojim rozprávaním, realistickými či fantastickými reáliami, existuje odlišné chápanie filmu ako nezávislého, nekomerčného média so špecifickými vyjadrovacími prostriedkami, skúmajúceho hranice percepcie, materiál filmu a netradičné spôsoby ne/rozprávania.

Film a výtvarné umenie – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.
Film a výtvarné umenie sú prepojené od počiatkov kinematografie, výtvarné cítenie a špecifický maliarsky rukopis vniesli do filmu nielen vyštudovaní, profesionálni výtvarníci, ale aj režiséri so silne vyvinutým zmyslom pre kompozíciu a farbu.

Sen, psychoanalýza a surrealizmus vo filme – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.
Bádanie hlbín podvedomia metódou psychoanalýzy a výkladu snov sa vyvíjalo paralelne so začiatkom kinematografie – práve film sa ukázal byť ideálnym prostriedkom pre zobrazenie otvorených aj potlačovaných túžob, frustrácií, rozdvojenia osobnosti…

Erotika v slovenskom filme? – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.
Aké sú slovenské filmy v tematizovaní lásky či sexuality? Provokatívne, perverzné či skôr nesmelé, cudné? Ak existuje francúzsky bozk, nájdeme jedinečnú verziu slovenského bozku? Aké sú hranice medzi erotikou a sexualitou?

Slovenský exilový film – Prof. Václav Macek, CSc.

Holokaust a film – Mgr. Monika Mikušová, PhD.
Prednáška o historickom vývoji zobrazovania holokaustu vo filme v súvislosti s meniacou sa spoločensko-politickou situáciou s dôrazom na problematiku využívania archívnych materiálov.

Filmová reč – Mgr. Monika Mikušová, PhD.
Prednáška o rôznych spôsoboch komunikácie kinematografie s divákmi, usmerňovania ich pozornosti, či manipulácie s ich emóciami prostredníctvom výrazových prostriedkov filmu.

Začiatky kinematografie – Mgr. Monika Mikušová, PhD.
Nedokonalosť ľudského oka, cválajúce kone a diváci na úteku. Mýty a realita filmových dejín, alebo ako to všetko začalo.

Ako a prečo rozumieť filmu – Doc. Katarína Mišíková, PhD.
Prednáška sa zameria na niekoľko spôsobov uvažovania o filmoch, ktoré nám môžu pomôcť lepšie porozumieť filmovým dielam a prehĺbiť tým naše porozumenie sveta i seba samých. Zároveň ponúkne stručný úvod do disciplíny audiovizuálnych štúdií, ktoré sa špecializujú na písanie o filme ako umení, médiu i zábavnom priemysle.

Súčasný slovenský film – Doc. Katarína Mišíková, PhD.
Prednáška prinesie stručný prehľad hlavných trendov v súčasnom hranom, dokumentárnom i animovanom filme a pomôže mladému divákovi zorientovať sa v aktuálnom dianí v domácej kinematografii.

Carmen – premeny príbehu – Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
Útla novela Prospera Meriméea patrí k najčastejšie adaptovaným literárnym predlohám. Už celé desaťročia po nej siahajú nielen filmári, ale aj hudobníci, divadelníci či tanečníci. Rozprávanie doplnené ukážkami.

Životopisné filmy – Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
Žáner životopisných filmov – teda filmov ponúkajúcich rozprávanie o životnej histórii konkrétneho človeka, ktorý v skutočnosti žil, prípadne ešte žije, a niečím významným či nezvyčajným sa zapísal do dejín – môže byť zmysluplnou pomôckou pri výučbe nielen dejepisu, ale aj iných predmetov, napríklad literatúry, cudzieho jazyka, etiky, náboženstva, prírodovedných vied, občianskej náuky…

Literatúra a film – Prof., PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
Prednáška o vzťahu literatúry a filmu.

Animovaný film – Za hranicami Večerníčka a 3D filmov z multiplexu – Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.
Animované filmy sú schopné vytvárať samostatné jedinečné svety s vlastnými zákonitosťami a špecifikami. Slovo „vytvárať“ je v definícii animovaného filmu kľúčové. Kým hrané a dokumentárne tzv. live action filmy predkamerovú realitu s určitou mierou transformácie reprodukujú, animovaný film túto realitu produkuje, a teda vytvára. K tomu využíva širokú škálu animačných techník. Prednáška o rôznych podobách animovaného filmu bude bohato doplnená ukážkami.

Počúvať film – Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.
„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.“ Známy frazeologizmus o dominancii zrakového vnemu pri získavaní informácií je príznačným aj pre film a filmový výskum. Hoci je film audio-vizuálnym dielom, nepovieme, že „včera som počul dobrý film“ alebo nebodaj „počul-videl si ten western?“ Napriek tomu sú zvuk a obraz neoddeliteľné a rovnocenné pri vnímaní, nakoľko si divák skladá významy nie len z obrazu alebo zo zvuku, ale z ich spolupôsobenia. A ako to film dokáže, môžeme zistiť zvukovo-obrazovou analýzou, čiže film rozmeniť na drobné napríklad pomocou pojmov hudba, ruchy, ľudský hlas, synchrónny a postsynchrónny, diegetický a nediegetický, či vnútroobrazový a mimoobrazový zvuk.